Karrier

Ügyvédjelölt

Budapesti ügyvédi iroda keres legalább 1 év munkatapasztalattal rendelkező ügyvédjelöltet nagyvállalati működéssel összefüggő, elsősorban polgári-gazdasági jogi területre.

Iroda profilja: Nagyvállalatok részére nyújtott, „in-house” jellegű jogi szolgáltatások.

Feladatok

 • okiratszerkesztés, okiratok véleményezése,
 • jogi kutatás, jogi kockázatok azonosítása, jogi szakvélemények készítése,
 • döntéshozatali folyamatok jogi támogatása, jogi tanácsadás,
 • kapcsolattartás ügyfelekkel, hatóságokkal,
 • ügyvédek munkájának támogatása.

Elvárások

 • szakmai igényesség, alaposság, precizitás,
 • kreatív gondolkodás, nyitottság,
 • proaktivitás,
 • igényes okiratszerkesztés,
 • csapatban dolgozás,
 • megbízhatóság és lojalitás,
 • nagyfokú munkabírás,
 • jó fellépés és kommunikáció,
 • specializációra törekvés.

Előnyt jelent

 • nagyvállalati ügyfélkörnél szerzett jogi előadói és/vagy ügyvédjelölti munkatapasztalat,
 • releváns tapasztalat a fenti jogterületeken,
 • felsőfokú angol nyelvtudás.

Amit kínálunk

 • versenyképes jövedelem,
 • igényes munkakörnyezet,
 • nagyvállalati munkafeladatok,
 • szakmai fejlődés támogatása (képzések, konferenciák),
 • hosszú távú együttműködés lehetősége,
 • jó közösség,
 • reális munkaidő.

Munkaidő: teljes munkaidő

Fizetés: megegyezés szerint, kérjük a fizetési igény legalább nagyságrendi megjelölését.

Kapcsolattartó: Dr. Maráczi Zsolt

Cím: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.

Telefon: +36 1 371 1620

Email: human@mfpartners.hu

www: www.mfpartners.hu

Jelentkezés módja: A fényképes önéletrajzot és motivációs levelet a human@mfpartners.hu e-mail címre várjuk.

 

Adatkezelési Tájékoztató

álláspályázattal kapcsolatban

A jelentkezés során megadott személyes adatokat az alábbi módon kezeljük. A jelentkezés a beküldött pályázati anyagokban szereplő és a pályázat során közölt személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásnak is minősül.

Adatkezelő:

Maráczi, Fellegi és Társai Ügyvédi Iroda

Postacím: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.

E-mail cím: human@mfpartners.hu

Telefonszám: +36 1 371 16 20

Honlap: www.mfpartners.hu

Az adatkezelés célja:
Kapcsolatfelvétel, valamint a pályázati anyagot (jelentkezés, önéletrajz, motivációs levél), a meghallgatáson elhangzottakat, az írásbeli (szakmai) teszt eredményét az Adatkezelő felhasználja az állás betöltésére való alkalmasság megítélése során.

Kezelt személyes adatok köre:
A pályázati anyagban, a meghallgatások során, az írásbeli (szakmai) teszt során megadott személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja:
A pályázó hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Hozzájárulás visszavonása:
A hozzájárulás postai úton (1119 Budapest, Bártfai utca 34.), vagy e-mail útján (human@mfpartners.hu) bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama:
Amennyiben az Adatkezelő nem a pályázót választja ki az álláspályázat során, akkor a pályázati anyagát, személyes adatait haladéktalanul törli a vonatkozó döntés meghozatalát követően.

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása esetén, a visszavonást követően a pályázó személyes adatait haladéktalanul törli az Adatkezelő.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye

A pályázó nem tud jelentkezni az állásra, a meghirdetett pozíciót nem tudja betölteni.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik saját adatkezelése biztonságáról és ennek érdekében megteszi a szükséges és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. Az Adatkezelő garantálja, hogy kizárólag az általa meghatározott, arra jogosult személyek ismerhetik meg a kezelt adatokat az adatkezelése során.

Pályázót megillető érintetti jogok

A pályázó az alábbi érintetti jogait az Adatkezelő postai címére (1119 Budapest, Bártfai utca 34.) vagy e-mail címére (human@mfpartners.hu) küldött levél útján gyakorolhatja. Adatkezelő a kérelmet kivizsgálja, és a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a pályázót az alábbi, bármely kérelem kapcsán hozott intézkedésről (pl. törlés, helyesbítés), az intézkedés elmaradásának okáról vagy a válaszadás határidejének meghosszabbításáról. A válaszadás legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható, ha a kérelmek száma vagy a kérelem összetettsége miatt indokolt.

Hozzáférési jog

A pályázó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokról és az adatkezeléssel kapcsolatos információkról tájékoztatást kapjon. A hozzáférési jog kiterjed a kezelt személyes adatok kategóriáira; az adatkezelés céljára, az adatkezelés jogalapjára; az adatkezelés időtartamára; az adatok forrására; az adatok címzetteire vagy azok kategóriáira; a pályázó érintetti jogaira; felügyeleti hatósághoz fordulási panasztételi jogra; továbbá, hogy alkalmaz-e az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást, annak logikájára.

Helyesbítéshez való jog

A pályázó kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse, kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan, hiányos személyes adatokat.

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

A pályázó kérheti adatainak a törlését. Ha az Adatkezelő törli a pályázó adatait, akkor a pályázó a meghirdetett pozíciót nem tudja betölteni, mivel az adatai nem fognak rendelkezésre állni.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

A pályázó kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

– ha vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

– ha az adatkezelés jogellenes, és a pályázó ellenzi az adatok törlését, és ahelyett kéri az adatok felhasználásának a korlátozását;

– ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de a pályázó igényli azokat jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Pályázó jogérvényesítési lehetőségei:

Adatkezelőhöz fordulás

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen jogsértés merülne fel, akkor az Adatkezelőhöz lehet fordulni postai úton (1119 Budapest, Bártfai utca 34.), e-mailben (human@mfpartners.hu) vagy telefonon (+36 1 371 16 20).

Bírósághoz fordulás

Választás szerint a pályázó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt pert indíthat adatvédelmi jogai megsértésével kapcsolatban.

A felügyeleti hatósághoz fordulás

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; fax: +36 (1) 391-1410.) panasszal lehet élni.

Budapest, 2022.04.13.

Maráczi, Fellegi és Társai Ügyvédi Iroda