Adatkezelési tájékoztató

A Maráczi, Fellegi és Társai Ügyvédi Iroda (továbbiakban: Adatkezelő) a www.mfpartners.hu domain név alatt elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője. Jelen adatkezelési tájékoztatóban az Adatkezelő a Weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi űrlappal összefüggő adatkezelésről nyújt tájékoztatást az érintetteknek.

Az Adatkezelő a kapcsolatfelvételi űrlappal összefüggő adatkezelése során az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően jár el, kezeli az adatokat.

Az Adatkezelő a Weboldalon használt sütikről (cookie-k) külön ad tájékoztatást.

I. Az Adatkezelő adatai

Név: Maráczi, Fellegi és Társai Ügyvédi Iroda
Székhely és postacím: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79. B1. lph. 2. em.
E-mail cím: info@mfpartners.hu
Telefonszám: +36 20 592 7898
Honlap: www.mfpartners.hu

II. Kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok kezelése

A Weboldalon az Adatkezelővel közvetlenül kapcsolatba lehet lépni a kapcsolatfelvételi űrlap használatával.

Érintett: a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő, és azt az Adatkezelőnek megküldő személy.
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettekkel.
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az érintett a hozzájárulást az adatok (üzenet) beküldésével adja meg.
Kezelt adatok: név, e-mail cím, üzenet.
Címzett: címzettnek minősül a webtárhely-szolgáltató, a USERNET Kft (cégjegyzékszám: 01-09-953586; székhely: 1037 Budapest, Jeles utca 109., feladat: webtárhely-szolgáltatás), aki az Adatkezelő adatfeldolgozója.
Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvételtől számított 6 hónapig kezeli az Adatkezelő az adatokat. Amennyiben az érintett korábban visszavonja a hozzájárulását vagy kéri az adatai törlését az Adatkezelőtől, akkor ezen időpontig kezeli az Adatkezelő az adatokat. Amennyiben az érintett az Adatkezelővel ügyvédi megbízási szerződést köt, akkor e kapcsán az Adatkezelő az adatmegőrzési időről külön ad tájékoztatást.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az érintett nem tudja felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Az érintett ilyenkor az Adatkezelő egyéb elérhetőségein keresztül tud kapcsolatba lépni az Adatkezelővel.

A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő adatszolgáltatás nem jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségen alapul, és az nem előfeltétele az Adatkezelővel történő szerződéskötésnek. A kapcsolatfelvételi űrlap használata önkéntes.

Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő postai címére (1113 Budapest, Bocskai út 77-79. B1. lph. 2. em.) vagy e-mail címére (info@mfpartners.hu) küldött levéllel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

III. Az érintett jogai

Az érintett az alábbi jogait az Adatkezelő postai címére (1113 Budapest, Bocskai út 77-79. B1. lph. 2. em.) vagy e-mail címére (info@mfpartners.hu) küldött levél útján gyakorolhatja. Adatkezelő a kérelmet kivizsgálja, és a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az alábbi, bármely kérelem kapcsán hozott intézkedésről (pl. törlés, helyesbítés), az intézkedés elmaradásának okáról vagy a válaszadás határidejének meghosszabbításáról. A válaszadás legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható, ha a kérelmek száma vagy a kérelem összetettsége miatt indokolt.

Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokról és az adatkezeléssel kapcsolatos információkról tájékoztatást kapjon. A hozzáférési jog kiterjed a kezelt személyes adatok kategóriáira; az adatkezelés céljára, az adatkezelés jogalapjára; az adatkezelés időtartamára; az adatok forrására; az adatok címzetteire vagy azok kategóriáira; az érintetti jogokra; felügyeleti hatósághoz fordulási panasztételi jogra; továbbá, hogy alkalmaz-e az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást, annak logikájára.

Helyesbítéshez való jog
Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse, kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan, hiányos személyes adatokat.

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt adatainak a törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

– ha vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
– ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ahelyett kéri az adatok felhasználásának a korlátozását;
– ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja az Adatkezelőtől. Az érintett kérheti továbbá az Adatkezelőtől, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

IV. Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelőhöz fordulás
Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen jogsértés merülne fel, akkor az Adatkezelőhöz lehet fordulni postai úton (1113 Budapest, Bocskai út 77-79. B1. lph. 2. em.), e-mailben (info@mfpartners.hu) vagy telefonon (+36 20 592 7898).

Bírósághoz fordulás
Az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt pert indíthat adatvédelmi jogai megsértésével kapcsolatban.

A felügyeleti hatósághoz fordulás
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; fax: +36 (1) 391-1410.; honlap: www.naih.hu) panasszal lehet élni.

Budapest, 2023.04.26.
Maráczi, Fellegi és Társai Ügyvédi Iroda