Hírek

Módosult az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény

Szerző:

Az országgyűlés 2018. június és július havában módosította az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvényt (Info tv.) A módosítás egyik fő célja az Info tv.-nek az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletével (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) való összhangba hozása volt.

GDPR-t vagy az Info tv.-t alkalmazzam?

Az Info tv. hatályára vonatkozó rendelkezések segítenek eligazítani abban, hogyan kell egymással összhangban alkalmazni a GDPR-t és az Info tv.-t, azaz mikor kell a GDPR-t és mikor az Info tv.-t alkalmazni. Az adatvédelmi kérdések megítélését így minden esetben először az Info tv. hatályára vonatkozó rendelkezéseinek áttekintésével célszerű kezdeni.

Bírságolás már az első jogsértés esetén?

A GDPR legnagyobb visszhanggal járó rendelkezése a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése esetén kiszabható 20 millió euróra maximált bírság volt.

A módosítás során bekerült az Info tv.-be, hogy a magyar hatóság a bírságolási jogkörét az arányosság elvének figyelembe vételével gyakorolhatja, illetve, hogy az előírások első alkalommal történő megsértése esetén elsősorban csak figyelmeztetéssel intézkedik. A módosító törvény indokolása kiemeli, hogy a GDPR közvetlenül hatályosuló szabályait elsősorban a multinacionális gazdasági társaságokkal szemben kell alkalmazni, kis- és középvállalkozások esetén pedig elsősorban – az arányosság elvét figyelembe véve – a figyelmeztetés jogkövetkezményét kell alkalmazni. Ez azonban nem értelmezhető akként, hogy a kis- és középvállalkozásokkal szemben ne lehetne akár első alkalommal is bírságot kiszabni, illetve, hogy a multinacionális gazdasági társaságokkal szemben első körben bírságot kell kiszabni. Álláspontunk szerint a bírság kiszabását a jogsértés súlya és jellege fogja meghatározni.

Adatvédelem a halál után

Az Info tv. módosítása bevezeti, hogy az elhunytat életében megillető egyes adatvédelmi jogokat az elhunyt által még életében meghatalmazott személy, ennek hiányában pedig közeli hozzátartozója jogosult érvényesíteni érintett halálát követő öt éven belül.

Kötelező adatkezelés felülvizsgálata

A módosításnak köszönhetően az Info tv. kitér arra, hogy amennyiben kötelező adatkezelésről beszélünk, és  annak időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete vagy Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, akkor az adatkezelés megkezdésétől azt legalább háromévente felül kell vizsgálni. A 2018. május 25. előtt megkezdett kötelező adatkezelések esetén ez azt jelenti, hogy 2021. május 25-ig kell elvégezni a felülvizsgálatot. Érdemes a felülvizsgálat során alaposan és körültekintően eljárni, azt megfelelően dokumentálni. A felülvizsgálatról és annak eredményéről készült dokumentációt ugyanis 10 évig meg kell őrizni, és azt a hatóság kérésére annak rendelkezésére kell bocsátani.

Adatvédelmi tisztviselő

Az Info tv. a módosításig belső adatvédelmi felelős tisztségéről rendelkezett. A GDPR bevezette az adatvédelmi tisztviselő intézményét, amelyre tekintettel az adatvédelmi tisztviselői tisztség került az Info tv.-be is (a belső adatvédelmi felelős helyett). Az adatvédelmi tisztviselő feladatait és jogállását a GDPR tartalmazza, az Info tv. néhány kiegészítő rendelkezést tartalmaz (pl. adatvédelmi tisztviselő titoktartási kötelezettsége, illetve a tisztviselő magyar hatóságnak történő bejelentése).

Háttér

A magyar adatvédelmi szabályozás alapja a 2011-ben hatályba lépett Info tv., amely a személyes adatok, illetve a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok kezelésének adatvédelmi kérdéseit rendezi, továbbá a 2018.05.25-től alkalmazandó GDPR, amely közvetlenül – azaz átültetés nélkül – hatályosult a tagállamokban. A magyar jogszabályok GDPR-ral történő szinkronba hozása erre tekintettel szükséges. Az Info tv. módosítása a magyar és az uniós adatvédelmi rendelkezések közelítésének egy lépése, ugyanakkor számos ágazati jogszabály GDPR megfeleltetése várat még magára.

*

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír