Hírek

Módosult a munkavédelmi törvény

Szerző:

A munkavédelemről szóló törvény (Mvt.) legfontosabb változásai címszavakban:

  • Munkabalesetekkel kapcsolatos új rendelkezések
  • Új szankció: közigazgatási hatósági bírság
  • Munkavédelmi képviselőkre vonatkozó új szabályok

A munkavédelemről szóló törvény[1] (Mvt.) legfontosabb változásai[2] :

Munkabalesetekkel kapcsolatos új rendelkezések

Orvos tájékoztatása, részvétele

A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie.

Az új szabályok értelmében a munkáltatónak a kivizsgálás megkezdéséről tájékoztatni kell a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosát. A kivizsgálásban történő orvosi közreműködésről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa dönt.

Súlyos munkabaleset esetén a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának részt kell venni a kivizsgálásban. [Mvt. 64. § (4)]

A súlyos munkabalesetet a munkáltató továbbra is köteles azonnal bejelenteni a munkavédelmi hatóságnak. [Mvt. 64. § (5)]

Munkabiztonsági szaktevékenység

A módosítás értelmében a munkabaleset kivizsgálása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül. Ez azt jelenti, hogy a munkabaleset kivizsgálását a munkáltató csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti[Mvt.65. § (2); 8. §]

Elévülési idő

A munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év után a munkáltató nem köteles a munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni. Mivel a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkáltató számos esetben vitatja a baleset munkabaleset jellegét, ezért az Mvt. a munkavállalói jogérvényesítés biztosítása érdekében kiegészült azzal, hogy az elévülésre egyebekben a polgári jogi szabályokat kell alkalmazni[Mvt. 67. §]

Fenti szabályok 2016.07.08. napjától alkalmazandók.

Új szankció: közigazgatási hatósági bírság

A munkavállalói mulasztás nem volt szankcionálható a ténylegesen szabályszegő munkavállalóval szemben. Azért, hogy a munkáltató felelősségén túl, a munkavállaló kizárólagos szabálytalan munkavégzését a hatóság szankcionálni tudja, bevezetésre kerül a közigazgatási bírság alkalmazásának lehetősége.

Ennek értelmében, a munkavédelmi hatóság közigazgatási bírsággal sújtja azt a természetes személyt, aki a szervezett munkavégzés során:

  • a munka egészséges és biztonságos végzésére, illetve annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat megszegi vagy e szabályok végrehajtásának mellőzését eltűri;
  • a munkabalesettel kapcsolatban nyilvántartási, kivizsgálási, jegyzőkönyv-készítési és bejelentési kötelezettségét kellő időben nem teljesíti vagy valótlan adatot közöl, illetve a baleset valódi okát eltitkolja vagy feltárását megakadályozza;
  • a foglalkozási megbetegedéssel, fokozott expozíciós esettel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti vagy a kivizsgálást akadályozza; vagy
  • a munkáltató képviselőjeként a munkavédelmi képviselőt jogainak gyakorlásában akadályozza.

A bírság összege 500.000,- Ft-ig terjedhet. A bírság egy eljárásban ismételten is kiszabható. [Mvt. 82/D. §]

A bírság kiszabására 2016.07.08. napján vagy ezt követően indult közigazgatási eljárásokban kerülhet sor. [Mvt. 90. § (3)]

Munkavédelmi képviselőkre vonatkozó új szabályok

Eddig is kötelező volt munkavédelmi képviselőt választanai a legalább 50 munkavállalót foglalkoztató munkáltatóknak. Ez annyiban változott, hogy a munkavédelmi képviselő megválasztása már a legalább 20 munkavállalót foglalkoztató munkáltatóknál is kötelező. [Mvt. 70/A. § (1)]

Azon munkáltatóknál, ahol még nincs választott munkavédelmi képviselő, 2016.07.08-át követő fél éven belül kell munkavédelmi képviselő választást tartani. [Mvt. 90. § (2)]

[1] A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
[2] Az Mvt.-t az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi LXXIX. törvény módosította.

*

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír