Hírek

Jelentősen módosult a Munka Törvénykönyve

Szerző:

Az Mt. eddigi legjelentősebb módosítása lépett hatályba 2023. január 1-jén. 10 pontban összefoglaltuk a legfontosabb változásokat.

1. Mt. 46. § szerinti munkáltatói tájékoztató: gyorsabb és részletesebb tájékoztatási kötelezettség, azaz a kötelező elemek bővülnek, a határidő 15 napról 7 napra rövidül

Az írásbeli munkáltatói tájékoztató kötelező elemei kiegészülnek a következő munkafeltételekkel:

– a munkahely,
– a munkaviszony kezdete és tartama,
– a munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályok,
– a munkaidő-beosztás lehetséges időszaka,
– a munkáltató képzési politikája,
– azon hatóság megnevezése, amely részére a munkáltató a munkaviszonnyal kapcsolatos közterhet megfizeti.

A tájékoztatási kötelezettség 15 napról 7 napra rövidült.

2. Apasági szabadság: 10 munkanap gyermekenként

A módosítás értelmében az apa gyermeke születése esetén legkésőbb a születést, illetve örökbefogadás esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig 10 munkanap időtartamban apasági szabadságra jogosult.

Az apasági szabadságot a jogosult kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell biztosítani. Az apasági szabadság pénzben nem váltható meg.

Díjazása: távolléti díj 100%-a az apasági szabadság első 5 munkanapjára, a második 5 munkanapra a távolléti díj 40 %-a.

3. Szülői szabadság: 44 munkanap, új jogintézmény

Új jogintézményként bekerül a törvénybe, hogy a munkavállalót gyermeke hároméves koráig 44 munkanap szülői szabadság illeti meg.

A gyermek gondozása céljából egyidejűleg egy jogcímen lehet távol a munkavállaló, ezért a szülői szabadság és az Mt. 128. §-a szerinti fizetés nélküli szabadság egyidejűleg nem adható ki.

A módosítás a szülői szabadság igénybevétele feltételeként előírja, hogy a munkaviszonynak egy éve fenn kell állnia a munkáltatónál.  A szülői szabadság pénzben nem váltható meg.

Díjazása: A szülői szabadság 44 munkanap tartamára a távolléti díj 10%-a illeti meg a munkavállalót, amelybe az egyéb ellátást be kell számítani.

4. Felmondási tilalmak köre bővül

A módosítás kiegészíti a felmondási tilalmak esetköreit:

– az apasági szabadsággal,
– a szülői szabadsággal, és
– a gondozói munkaidő-kedvezménnyel.

A munkáltató így a fenti időtartamok alatt sem szüntetheti meg felmondással a munkavállaló munkaviszonyát.

5. Határidőkkel, időtartamokkal kapcsolatos módosítás

A módosítás értelmében az azonnali hatályú munkáltatói felmondás közlése során a határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a jognyilatkozatot legkésőbb a határidő utolsó napján postára adják.

A gyakorlatban problémát okozott továbbá, hogy időtartam esetén (pl.: próbaidő, felmondási idő) a jognyilatkozatok meddig közölhetők. A módosítás értelmében az időtartam alatt a jognyilatkozat érvényesen megtehető úgy is, ha legkésőbb az utolsó napon postára adják.

6. Kiszámíthatóbb és biztonságosabb foglalkoztatási formák kérelmezése / A gyermek 8 éves koráig lehetőség a rugalmas foglalkoztatás kérelmezésére

A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalókat:

– a teljes vagy részmunkaidős,
– távmunkavégzésre irányuló, valamint
– a határozatlan időre szóló

foglalkoztatás lehetőségeiről. A munkavállaló a tájékoztatás alapján kérheti a munkaszerződése módosítását.

A gyermeket nevelő munkavállaló a gyermek 8 éves koráig a munkáltatói tájékoztatástól függetlenül is kérheti:

– a munkavégzési helyének módosítását,
– a munkarend módosítását,
– a távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatását, illetve
– a részmunkaidőben való foglalkoztatását.

A munkavállaló indokolt kérelmére a munkáltató 15 napon belül köteles írásban válaszolni, amely jognyilatkozat jogellenes elutasítása vagy elmulasztása esetén a munkavállaló igényét 30 napon belül benyújtott keresettel érvényesítheti a bíróságon.

7. Munkaidőkeretről szóló tájékoztatás kibővül: a teljesítendő munkaidő tartamával

A munkaidő-keretről szóló írásbeli tájékoztatás szabályai kiegészítésre kerültek: az írásbeli tájékoztatásnak a munkaidőkeret teljesítésének kezdő és befejező időpontja mellett immáron már ki kell terjednie a teljesítendő munkaidő tartamáról szóló tájékoztatásra is.

8. Joggal való visszaélés: új bizonyítási szabály, a bizonyítási teher megoszlása

A joggal való visszaélés szabályai kiegészültek a bizonyítási teher megoszlásáról való rendelkezésekkel. A módosítás ezzel egyértelművé teszi a joggal való visszaélés tilalmának megsértésére alapított munkajogi igény érvényesítése esetén, hogy a munkaügyi perben mit kell bizonyítania az igény érvényesítőjének, illetve a jog gyakorlójának. Ez a feleknek, illetve a bíróságnak világos keretet ad ahhoz, hogy a bizonyítási érdek mire irányulhat.

A módosítás célja a jogaik miatt hátrányt szenvedő munkavállalók jogvédelmének a megkönnyítése.

A rendelkezés a módosítás hatályba lépést követően, azaz 2023.01.01. napját követően megvalósult jogsértések esetén alkalmazandó.

9. Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól: alkalmatlanság, személyes gondozás

A módosítás kiegészíti a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alóli mentesülés eseteit az alábbiakkal:

A módosítás rögzíti a keresőképtelenségen kívül azt az esetkört is, amikor a munkavállaló egyébként a munkaköre ellátására egészségi okból alkalmatlan.

Beillesztésre kerül továbbá új esetkörként az, hogy évente legfeljebb 5 munkanapra mentesül a munkavállaló a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozója, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személy személyes gondozása nyújtása céljából.

10. Határozott idejű munkaviszonyt érintő módosítás: ismételt próbaidő-kikötés speciális tilalma

Nem köthető ki próbaidő a meghosszabbított vagy hat hónapon belül létesített határozott idejű munkaviszonyban, amennyiben az újabb munkaviszonyt azonos vagy hasonló munkakörre létesítették a felek.

A módosítás szerint a legfeljebb egy évre létesített határozott idejű munkaviszony esetében arányos próbaidő kikötése írható elő.

*

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, az a teljesség igénye nélkül készült, Jelen tájékoztatás továbbá nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír