Hírek

Illetékpraktikák ingatlanvásárlás esetén

Szerző:

Az Illetéktörvény szerint egy ingatlan visszteher mellett (pl. adásvétel útján) történő megszerzése visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik. Az illeték általános mértéke főszabály szerint a megszerzett ingatlan – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének 4%-a. 

Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat az ingatlan adásvételkor felmerülő, leggyakoribb tárgyi illetékmentességre, illetékkedvezményre okot adó körülményeket, amelyek alapján illetékfizetésre nem kerül sor, illetve a fizetendő illeték összege csökken.

Illetékmentesség

Az alábbi esetek mentesek a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:

1. A lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak a megszerzése, ha

 • a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és
 • a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség

legalább 10%-át.

2. A vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának megvásárlása.

3. A termőföldnek a földműves általi, ellenérték fejében történő megszerzése, feltéve, ha a birtokbaadástól, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónap utolsó napjától számítva 5 évig

 • a termőföld tulajdonjogát nem idegeníti el,
 • a termőföldön vagyoni értékű jogot nem alapít, és
 • a termőföldet mező-, illetve erdőgazdasági tevékenység céljára hasznosítja.

4. A lakástulajdon magánszemély általi vásárlása, ha

 • a magánszemély a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző 3 éven belül vagy a vásárlást követő 1 éven belül eladja, és
 • a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb.

5. A vagyonszerzés, ha

 • egyenes ági rokonok egymás közötti vagyonátruházásából,
 • házastársak egymás közötti vagyonátruházásából,
 • a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből

származik.

Illetékkedvezmény

Az illetékkedvezmény mértéke (a fizetendő illeték számítása) a különböző jogalapok szerint:

 • ha a lakástulajdon szerzője a vásárláshoz vissza nem térítendő, lakáscélú állami támogatásban részlesül: (lakás forgalmi értéke – lakáscélú állami támogatás összege) * 0,04
 • lakástulajdon vásárlásakor, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző 3 éven belül vagy a vásárlást követő 1 éven belül eladja és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az eladott lakástulajdon forgalmi értékénél nagyobb: (vásárolt lakás forgalmi értéke – eladott lakás forgalmi értéke) * 0,04
 • az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét be nem töltött fiatal az első tulajdonának megszerzése, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 millió forintot nem haladja meg: lakás forgalmi értéke  0,04 /  2
 • a magánszemély vagyonszerző első lakástulajdonának megszerzése esetén  az állami adóhatóság a vagyonszerző kérelmére legfeljebb az esedékességtől számított 12 hónapra havonként egyenlő részletekben teljesítendő pótlékmentes részletfizetést engedélyez: lakás forgalmi értéke  * 0,04 (A fizetendő illeték összege nem csökkent, a kedvezmény és részletfizetés lehetőségét jelenti.)

Bejelentés

Az ingatlan tulajdonjogának a megszerzését, valamint az illetékmentesség, illetékkedvezmény okát az ingatlanügyi hatósághoz kell bejelenteni illetékkiszabásra az adásvételi szerződés, valamint az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatvány (B400-as adatlap) benyújtásával, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre irányuló kérelemmel egyidejűleg, az illetékkötelezettség keletkezését követő 30 napon belül.

*

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Összes hír