Általános szerződési feltételek

A Maráczi, Fellegi és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79. B1. lph. 2. em.; a továbbiakban: Megbízott) jelen általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) abban az esetben alkalmazandóak, ha
– a megbízó(k) (a továbbiakban együttesen: Megbízó; Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek) ügyvédi megbízási szerződést (a továbbiakban: Megbízási Szerződés) köt(nek) a Megbízottal, és
– a Felek a Megbízási Szerződésben a jelen ÁSZF alkalmazását kifejezetten kikötik. 

1. Általános kérdések

1.1. A Megbízó a Megbízási Szerződésben foglalt feltételek szerint megbízást ad a Megbízott részére ügyvédi tevékenységekre, kapcsolódó szolgáltatásokra. A Megbízott a megbízást elfogadja, a feladatát a magyar hatályos anyagi és eljárási jog szabályai és legjobb tudása szerint látja el.

2. Kapcsolattartási, fizetési késedelem

2.1. Amennyiben a Megbízási Szerződésben a Megbízott számlájának kiegyenlítésére kijelölt Megbízó (a továbbiakban: Számlafizető Megbízó) bármely okból késedelembe esik a Megbízott számlájának megfizetésével, a Megbízott jogosult arra, hogy a számla megfizetéséig további tevékenységet ne végezzen a Megbízó részére. Az ebből eredő következményekért a Megbízott nem felel.

Amennyiben a Számlafizető Megbízó bármely okból késedelembe esik a Megbízott számlájának megfizetésével, a Megbízott jogosult a Megbízási Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3. Fizetési feltételek

3.1. A megbízási díjat a Megbízott a Megbízási Szerződés teljesítését követően számlázza 8 napos fizetési határidővel. A Megbízott köteles a számláját postai úton vagy e-mail útján mielőbb a Számlafizető Megbízóhoz eljuttatni. A Számlafizető Megbízó köteles a Megbízott díját a számla kézhezvételét követően átutalással kiegyenlíteni, a Megbízott számlán jelölt bankszámlaszámára.

3.2. A Megbízási Szerződés teljesítésével összefüggő egyéb költségek a Megbízót terhelik. Ha a Felek előzetes megegyezése alapján bármely költséget a Megbízott fizet meg, úgy a Megbízott ezeket a költségeket a vonatkozó jogszabályok szerint továbbszámlázza a Számlafizető Megbízó részére.

4. Időtartam, felmondás

4.1. A határozatlan időtartamra kötött Megbízási Szerződést a Felek bármikor jogosultak 15 napos felmondási idő betartása mellett, írásban, indokolás nélküli rendes felmondással felmondani.

A felmondási nyilatkozat abban az időpontban hatályosul,

  • amikor a küldeményt (felmondási nyilatkozatot) a másik fél átvette, vagy
  • amennyiben az ajánlott, tértivevényes küldeményt a másik fél – bármilyen okból – nem vette át, a küldemény postára adásától számított 8. munkanapon.

A felmondási nyilatkozatot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy ha egyébként a címzettnek felróható a kézbesítés meghiúsulása.

5. Felelősségi, együttműködési kérdések

5.1. A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy partner és alkalmazott ügyvédenként a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (a továbbiakban: MÜBSE) által felkínált valamelyik módozatú (biztosítási feltételű) szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik a MÜBSE-nél (https://mubse.hu/Mubse/). A Megbízott jelenlegi biztosítása: partner és alkalmazott ügyvédenként legalább 40 millió forint / év, illetve 24 millió forint / káresemény összegű szakmai felelősségbiztosítás. A MÜBSE az általa megtérítendőnek elfogadott kár 85%-át téríti meg.

5.2. A Felek a Megbízott és ügyintéző ügyvédek felelősségét bármely károkozás miatt a MÜBSE által ténylegesen megfizetett kártérítés összegére korlátozzák.

Amennyiben a kár a MÜBSE által kifizetett összegből bármely okból nem térül meg, vagy a MÜBSE az adott károkozás miatt kártérítést bármely okból nem fizet, Felek a Megbízott és ügyintéző ügyvédek felelősségét bármely károkozás miatt ügyintéző ügyvédenként 0,1 millió forint / káresemény, de ügyintéző ügyvédenként maximum 0,1 millió forint / év összegre korlátozzák. Káreseményenként a felelősség 0,1 millió forint / káresemény összegben maximált akkor is, ha több ügyintéző ügyvéd vett részt az ügy intézésében. A Felek a Megbízott és ügyintéző ügyvédek ezt meghaladó mértékű anyagi felelősségét kizárják.

5.3. A Megbízott akkor felel a szerződésszegéssel okozott károkért, ha a szerződésszerű teljesítés érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

5.4. A Megbízott nem felel a Megbízó vagyonában bekövetkezett károkért, sem az elmaradt haszonért.

5.5. A felelősség korlátozása vagy kizárása nem vonatkozik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) által semmisnek tekintett esetkörre (Ptk. 6:152. §).

5.6. Lehetséges, hogy egyes közreműködőket a Megbízó külön írásbeli utasítása vagy engedélye alapján von be a Megbízott a teljesítésbe. Ilyen esetben a Megbízott akkor köteles ezen teljesítések ellenőrzésére, ha az ellenőrzéssel kapcsolatban a Megbízóval írásban külön megállapodik. Az ellenőrzésre a Megbízó külön költségkeretet, munkaidőkeretet biztosít.

5.7. A Felek kijelentik, hogy a felelősség fentiek szerinti korlátozása nélkül a Megbízott csak jelentősen nagyobb díj és további adminisztratív kikötések mellett tudná elvállalni az együttműködést.

5.8. Amennyiben a Megbízónak magasabb összegű helytállásra vonatkozó igénye merülne fel, azt a konkrét üggyel kapcsolatos megbízás megadásakor kifejezetten írásban kell közölnie a Megbízottal. A Megbízott ilyen esetben is csak akkor és attól kezdődően vállal magasabb anyagi felelősséget, ha számára megfelelő kiegészítő felelősségbiztosítást tudott kötni. Ennek megtörténtét, és az így jelentkező többletköltségek Megbízó általi megtérítését a Felek egy kiegészítő megállapodás keretében írásban rögzítik.

5.9. A Felek az üzleti érdekeiket és a költségoptimalizálást mérlegelve a kockázatmegosztás fentiekben írt módjait választották.

6. Egyéb kérdések

6.1.  A Megbízott vállalja, hogy a Megbízóval kapcsolatban tudomására jutott mindennemű adatot üzleti és ügyvédi titokként kezel és időben korlátlanul megőriz, illetve munkatársaival is betartatja ezen rendelkezéseket.

6.2. A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott munkatársaival (ügyvéd, alkalmazott ügyvéd, ügyvédjelölt, bedolgozó ügyvéd) a Megbízási Szerződés fennállása alatt, illetve a Megbízási Szerződés megszűnését követő 5 éven belül kizárólag a Megbízó és a Megbízott között fennálló szerződéses jogviszony keretében dolgoznak együtt.

6.3. A Megbízási Szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem jelenti automatikusan a Megbízási Szerződés egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést az ügyleti akaratuknak és a Megbízási Szerződés megkötésekor fennálló céljuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni.

6.4. A Megbízási Szerződés a Felek teljes megállapodását tartalmazza. A Megbízási Szerződés módosítása kizárólag írásban történhet.

6.5. A Felek a szerződéses viszonyukból fakadó vitás kérdéseket egyeztetés útján kísérlik megoldani, ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. A Felek egyező akarattal kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve amennyiben hatásköri szabály indokolja, a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.

6.6. A Megbízási Szerződésből fakadó igények 1 (egy) év alatt évülnek el. A Megbízási Szerződésből fakadó bármely igény (a Megbízott számlájában feltüntetett teljesítés időpontjától számított) 3 (három) éves jogvesztő határidőn túl nem érvényesíthető.

6.7. A Megbízási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.